Nieuw cohesiebeleid 2021-2027

Het cohesiebeleid van de EU draagt bij tot de versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Europese Unie. Het heeft tot doel de onevenwichtigheden tussen landen en regio’s te corrigeren. Hiermee worden de politieke prioriteiten van de Unie, met name de groene en de digitale transitie, verwezenlijkt.
Om deze doelstellingen te bereiken en tegemoet te komen aan de uiteenlopende ontwikkelingsbehoeften in alle EU-regio’s, is 392 miljard euro uitgetrokken — bijna een derde van de totale EU-begroting is gereserveerd voor het cohesiebeleid voor 2021-2027.

Cohesiebeleid en de politieke
prioriteiten van de Commissie

Het cohesiebeleid heeft op veel gebieden een grote impact. De investeringen ervan dragen bij tot de verwezenlijking van vele beleidsdoelstellingen van de EU en vormen een aanvulling op EU-beleid, zoals onderwijs, werkgelegenheid, energie, milieu, de interne markt, onderzoek en innovatie.

De in de regio’s en steden gefinancierde projecten dragen bij aan de doelstellingen van de prioriteiten van de Commissie, met name:

Prioriteiten voor 2021-2027

In 2021-2027 heeft het cohesiebeleid van de EU een korter en moderner menu van vijf beleidsdoelstellingen ter ondersteuning van groei voor de periode 2021-2027 vastgesteld.

Het gemeenschappelijk actieplan omvat acties met betrekking tot:

  1. een concurrerender en slimmer Europa
  2. een groenere, koolstofarme overgang naar een netto koolstofneutrale economie
  3. een meer verbonden Europa door de mobiliteit te verbeteren
  4. een meer sociaal en inclusief Europa
  5. Europa dichter bij de burgers door de duurzame en geïntegreerde ontwikkeling van alle soorten gebieden te bevorderen

The European Regional Development Fund (ERDF) aims to strengthen economic, social and territorial cohesion in the European Union by correcting imbalances between its regions. In 2021-2027 it will enable investments in a smarter, greener, more connected and more social Europe that is closer to its citizens.

De nieuwe EFRO-programmering 2021-2027 in het BHG

Context

Het cohesiebeleid in de verschillende Europese regio’s kan enkel worden uitgewerkt als de regelgeving betreffende het cohesiebeleid door de EU wordt goedgekeurd.
Voor de periode 2021-2027 werden deze regelgevende teksten goedgekeurd in juni 2021.  Een korte timing voor de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de verschillende programma’s, wetende dat de programmeringsperiode loopt van 2021 tot 2027.

Het partnerschapsakkoord

In België bepalen de gewesten en de gemeenschappen als beheersautoriteiten de meerjarige programma’s, gebaseerd op de realiteit binnen de gewesten. 
In het kader van het cohesiebeleid en in samenwerking met de Commissie, moet elke lidstaat een partnerschapsakkoord uitwerken. Voor België werd dit partnerschapsakkoord ondertekend op 14 december 2022. Het is geënt op de prioriteiten van de EU en bepaalt de strategie en de gedetailleerde investeringsprioriteiten van de structurele fondsen in de gewesten en gemeenschappen.
In het totaal zal België in 2021-2027 bijna 3 miljard euro ontvangen uit het fonds voor het cohesiebeleid om zijn groene en digitale transitie te versnellen en de ontwikkeling van een competitieve, innoverende en inclusieve economie te ondersteunen.

Ontwerp van het EFRO-programma 2021-2027

Uitwerking van het EFRO-programma 2021-2027 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de directie EFRO voor het eerst zelf het programma 2021-2027 opgesteld.
Voor de vorige programmeringen werd die taak door externe dienstverleners uitgevoerd. De directie wou nu zelf deze uitdaging aannemen, door gebruik te maken van haar deskundigheid en van het feit dat ze dicht bij de actoren op het terrein staat.

Een EFRO-budget van 121 miljoen euro (totaalbudget van 303 miljoen euro)

In lijn met de Europese prioriteiten investeert het programma meer dan 121 miljoen euro van het EFRO-fonds (en in het totaal, cofinanciering inbegrepen, meer dan 303 miljoen euro) in de volgende domeinen: innovatie, digitalisering en concurrentievermogen van ondernemingen voor de gewestelijke ontwikkeling (41%), milieu-investeringen ten voordele van de bewoners en de gewestelijke ontwikkeling (45%), investeringen in het huisvesten van specifieke doelgroepen (5%), steun aan het beleid om de stedelijke ontwikkelingsdynamieken uit te rusten (9%).

We zijn fier dat we dit programma hebben kunnen dragen! Meer info www.efro.brussels.

Projectenlijst van het programma 2021-2027 (geüpdatet : 11/2020)

De stappen bij het opstellen
van het programma

Tussen maart en december 2021 heeft de directie EFRO een voorontwerp van programma opgesteld, met een doeltreffende strategie voor het gebruik van de financiële middelen, door de ondersteunende operaties te beschrijven alsook de beoogde evoluties en de meetbare resultaten die uit de financiering voortvloeien.
Er werd dus veel aandacht besteed aan de beschrijving van de acties die het programma zal moeten uitvoeren.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 3 februari het voorontwerp van het EFRO-programma goedgekeurd dat deze verschillende strategische gegevens (en diagnostische elementen) implementeert. Het voorontwerp werd onderworpen aan een openbaar onderzoek en aan een raadpleging van de partners (adviesraden, …).  In juli 2022 heeft de BHR in tweede lezing het ontwerpprogramma goedgekeurd. Het EFRO-programma werd vervolgens in september 2022 aan de Europese Commissie voorgelegd en op 23 maart 2023 goedgekeurd.

Een investeringsprogramma dat negen specifieke prioritaire doelstellingen ondersteunt

Specifieke doelstelling 1.1 Ontwikkelen en versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoeren van geavanceerde technologieën
Specifieke doelstelling 1.2 Profiteren van de voordelen van digitalisering voor burgers, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden
Specifieke doelstelling 1.3 Versterking van de groei en het concurrentievermogen van de kmo’s
Specifieke doelstelling 2.1 Bevorderen van energie-efficiëntie
Specifieke doelstelling 2.6 Bevorderen van de overgang naar een circulaire economie
Specifieke doelstelling 2.7 Verbeteren van de biodiversiteit, versterken van de groene infrastructuur in stedelijke gebieden en verminderen van alle vormen van verontreiniging
Specifieke doelstelling 4.3 Bevorderen van de sociaaleconomische inclusie van gemarginaliseerde gemeenschappen, migranten en achterstandsgroepen door middel van geïntegreerde acties met betrekking tot onder meer huisvesting en sociale diensten
Specifieke doelstelling 5.1 Maatregelen nemen ten gunste van een geïntegreerde sociale, economische en ecologische ontwikkeling, het culturele erfgoed, en veiligheid in stedelijke gebieden

Aan elke specifieke doelstelling zijn verschillende acties verbonden die het voorwerp zullen uitmaken van thematische projectoproepen. 
In tegenstelling tot de vorige programmering zullen meerdere projectoproepen worden uitgeschreven in de loop van 2023 

START VAN HET PROGRAMMA 2021-2027 IN THE FACULTY

Op 23 november 2022 namen 150 genodigden deel aan de start van het EFRO-programma 2021-2027, met een voorstelling van de grote lijnen van het programma, gevolgd door een netwerklunch.
De talrijke deelnemers kregen de gelegenheid de contouren van het nieuwe programma te leren kennen en hun ervaringen mee te delen.
We merken op dat de directie EFRO in oktober 2022 een eerste infosessie heeft georganiseerd over projectoproepen betreffende de financiering van collectieve uitrustingen die voortvloeien uit de duurzame wijkcontracten of stadsvernieuwingscontracten, projectoproepen die aansluiten bij de doelstelling “Een Europa dat dichter bij de burger staat”.

Programmeernieuws 2021 – 2027

Share This