Het programma EFRO 2014 – 2020

Presentatie

Op 3 april 2014 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een nieuw Operationeel Programma voor de uitvoering van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het Gewest voor de programmeringsperiode 2014-2020 goedgekeurd.

Dit programma, dat aansluit bij de doelstellingen die op Europees niveau werden vastgelegd, zal bijdragen aan de financiering van projecten voor de versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie van het gewest.  Op 12 mei 2014 heeft het Brussels Gewest met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling een projectoproep uitgeschreven voor een bedrag van 200 miljoen euro. Tot op de sluitingsdag van de projectoproep (25 juli 2014) bood de Cel EFRO begeleiding aan, om de belangstellende operatoren te helpen hun projecten op te stellen overeenkomstig de verwachtingen van het Operationeel Programma, via thematische seminars, door oriëntatienota’s ter beschikking te stellen en door de vragen van de kandidaten te beantwoorden.   De projectoproep leverde tussen 12 mei en 25 juli 196 projecten op.

Het Evaluatiecomité van de projecten, dat is samengesteld uit experts aangewezen door de regering en vertegenwoordigers van regeringsleden, heeft vervolgens nagegaan welke ingediende projecten in aanmerking komen of geschikt zijn vanuit het oogpunt van de doelstellingen van het Operationeel programma. Gelet op het grote aantal ingediende dossiers duurde de evaluatie van de projecten verscheidene maanden en de officiële selectie (van 46 projecten in totaal) door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd aangekondigd op 21 mei 2015.

Partnershapsovereenkomst

Structuurfondsen zijn opgedeeld in vijf thematische fondsen die werken in een logica van medefinanciering van projecten. 
De deelstaten (gemeenschappen en gewesten) stellen een samenwerkingsovereenkomst op die een gemeenschappelijk strategisch kader vormt, en dat is opgebouwd op basis van de bijdragen van de deelstaten en die de prioriteiten en eigen bijzonderheden van de deelstaten omvatten.  In België valt het beheer van de operationele programma’s onder de bevoegdheid van de deelstaten.  Op 30 oktober 2014 heeft de Europese Commissie officieel de Partnershipovereenkomst met België aangenomen, waarin de strategie voor een optimaal gebruik van de beschikbare fondsen staat omschreven.  Deze overeenkomst zette het licht op groen voor investeringen ten bedrage van 2,28 miljard euro in totaal voor het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020.
België zal ook 551,8 miljoen euro ontvangen voor plattelandsontwikkeling en 41,7 miljoen euro voor de zeevaart en de visserij.

Op 30 oktober 2014 heeft de Europese Commissie officieel de Partnershapsovereenkomst met België goedgekeurd, waarin de strategie voor een optimaal gebruik van de beschikbare fondsen staat omschreven. 
Op 18/12/2014 keurde de Europese Commissie het Operationeel Programma 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed.

EFRO-budget in het BHG

De regio en Europa zullen tegen eind 2023, 195 miljoen euro hebben geïnvesteerd in 58 projecten en drie financiële instrumenten die de regering van het BHG sinds mei 2015 heeft geselecteerd.

React-EU (Reinvigorating Europe’s Cohesion and Territories) vormt een aanvulling op de programma’s 2014-2020. Het bedrag voor het BHG is 4,1 miljoen euro.

Uit het EFRO worden de aanvullende middelen hoofdzakelijk gebruikt om investeringen in producten en diensten voor gezondheidsdiensten te ondersteunen en steun te verlenen in de vorm van werkkapitaal of investeringssteun aan kmo’s.

STRATEGIE 2014-2020

Het Operationeel Programma (OP) van de EFRO-programmering 2014-2020 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beoogt de versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de financiering van allerlei projecten. Het werd in tweede lezing door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedgekeurd op 03/04/2014 en werd vervolgens door de Europese Commissie goedgekeurd op 18/12/2014.

Dit programma sluit aan bij het Europese cohesiebeleid “Europe 2020” en bij de gewestelijke strategische plannen zoals het ontwerp van het Gewestelijk plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), de New Deal, de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu en het Gewestelijk Innovatieplan en beoogt het volgende:

  • ondersteunen van de socio-economische ontwikkelingsfilières, die voor werkgelegenheid voor de Brusselse bevolking kunnen zorgen (banen die niet verplaatst kunnen worden);
  • ondersteunen van innovatie en activiteiten die een antwoord bieden op de Brusselse uitdagingen;
  • de economie herlokaliseren ten bate van de burgers (waaronder de werknemers);  werken aan een verbetering van het levenskader van de Brusselaars;
  • bevorderen van de korte ketens, de functionele economie en de industriële ecologie;
  • en ontwikkelen van duurzame en innovatieve businessmodellen.

Het programma omvat vier grote assen:

As 1: Onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van innovatie verbeteren;

As 2: Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van KMO’s in de groeisectoren verbeteren;

As 3: Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren;

As 4: Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen.

Deze assen en acties worden op een gedetailleerde wijze beschreven in het Operationeel Programma dat u kunt raadplegen door het hierbij gevoegde document te downloaden.

Modificatie van de Operationeel Programma

Het Operationele EFRO-programma werd wegens allerlei ontwikkelingen gewijzigd ten opzichte van het initiële OP.  Hierbij bezorgen we u de nieuwe versie van het OP 2014-2020, met de wijzigingen:

1°Wijziging nr. 1 heeft hoofdzakelijk betrekking op de creatie van een interventiekader voor operaties gericht op de ontwikkeling van een sanitair en sociaal aanbod voor kwetsbare groepen (onder wie vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder papieren of zonder administratief statuut),

2°Wijziging nr. 2 heeft gezorgd voor bijkomende steun van EFRO, een nieuw financieel evenwicht tussen de verschillende assen, en de opsplitsing van as 3 (Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren) in twee onderscheiden assen: een as (as 3) die betrekking heeft op de koolstofarme economie, en een nieuwe (as 3bis) die het milieu en het rationeel gebruik van grondstoffen alsook de aanpassing van bepaalde verwezenlijkingsindicatoren (directe resultaten van de projecten) betreft,

3°Wijziging nr. 3 zorgde voor een overheveling van bepaalde operaties (ontwikkeling van groene ruimtes) naar as 3bis, de wijziging van meerdere resultaatindicatoren (contextuele of impactindicatoren) ten gunste van duidelijker beschikbare indicatoren, de aanpassing van de procedure voor de selectie van nieuwe projecten in het kader van een specifieke projectoproep

Ondersteunde projecten 2014-2020

In bijlage de lijst van EFRO-projecten 2014-2020 – door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 21/05/2015 geselecteerde projecten

Oroep voor projecten gelanceerd in juni 2018 

Bijdragen aan de verbetering van energie-efficiëntie in openbare gebouwen, met een tweeledige oelstelling:  enerzijds, een vermindering van het jaarlijkse verbruik van primaire energie van openbare gebouwen, anderzijds, een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Een oproep voor projecten werd gelanceerd op 21/06/2018 en afgesloten op 9/11/2018.

In totaal werden 65 aanvragen ingediend en 12 projecten geselecteerd op 06/06/2019. De geselecteerde projecten vallen onder as 3 – Specifieke doelstelling 3.2. Ondersteuning van de energietransitie van openbare infrastructuur en sociale woningbouw.Het totale bedrag aan toegekende subsidies is € 4.773.238 miljoen.  Onder de begunstigden vinden we 4 scholen, 2 universiteiten, 2 gemeenten, gemeenschapsinstelling, 1 ziekenhuis en 1 crematorium.

 Meer  Oriëntatienota’s en Vademecum  (in Documents&Ressources)

Programmeernieuws 2014 – 2020

Inhuldiging van de villa Kattekasteel ter ondersteuning van duurzame landbouw en biodiversiteit

Inhuldiging van de villa Kattekasteel ter ondersteuning van duurzame landbouw en biodiversiteit

Na jaren van restauratiewerken werd de Villa Kattekasteel in de Vogelzangstraat in Anderlecht ingehuldigd. In gang gezet door de gemeente Anderlecht in 2015, maakt de restauratie van de villa uit 1909 deel uit van het project ‘Boeren Bruxsel Paysans’, dat tot doel heeft stedelijke boeren in de regio te ondersteunen.

Share This