Begrijp de EFRO

Het cohesiebeleid vormt het voornaamste investeringsbeleid van de Europese Unie.

Het Europese cohesiebeleid tracht in alle steden en regio’s van de Europese Unie de jobcreatie, de concurrentiekracht van de ondernemingen, de economische groei, de duurzame ontwikkeling en de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren.

Om deze doelstellingen te behalen en te voldoen aan de uiteenlopende ontwikkelingsbehoeften in de Europese regio’s neemt het cohesiebeleid bijna een derde van de totale EU-begroting voor zijn rekening.

Toekenning van de financiering

Het cohesiebeleid wordt uitgevoerd door middel van specifieke fondsen:

Met het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (EAFRD) en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EMFF), vormen ze de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen).

Het cohesiebeleid en de politieke prioriteiten van de Commissie

Het cohesiebeleid heeft een grote impact in heel wat domeinen.
De investeringen dragen bij aan heel wat doelstellingen van het EU-beleid en vullen het tegelijk aan, met name op het vlak van onderwijs, tewerkstelling, energie, leefmilieu, de eenheidsmarkt, onderzoek en innovatie.

Het cohesiebeleid bevordert
de Europese solidariteit

Het leeuwendeel van de financiering van het cohesiebeleid is toegespitst op de minst ontwikkelde Europese regio’s en landen om ze te helpen hun achterstand in te halen en de economische, sociale en territoriale verschillen weg te werken die blijven bestaan in Europa. 
Dat is het voornaamste instrument van solidariteit in de EU en het is het beleid dat het dichtst bij de EU-burger staat omdat het ons dagelijkse leven beïnvloedt.
De in de regio’s en steden gefinancierde projecten dragen bij aan de doelstellingen van de prioriteiten van de Commissie.

Cohesiebeleid ondersteunt Europese solidariteit

Het grootste deel van de financiering van het cohesiebeleid is geconcentreerd op minder ontwikkelde Europese landen en regio’s om hen te helpen bij het inhalen en verkleinen van de economische, sociale en territoriale verschillen die nog steeds in de EU bestaan.
Het Fonds voor een rechtvaardige transitie verlicht de sociaal-economische kosten van de klimaattransitie, ondersteunt de economische diversificatie en omschakeling van de betrokken gebieden en helpt mensen zich aan te passen op een veranderende arbeidsmarkt.
De gevolgen van de coronapandemie voor de economische situatie van EU-regio’s worden aangepakt door React- EU, de herstelsteun voor cohesie en de gebieden van Europa.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan enkel een beroep worden gedaan op het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling(EFRO). 
Het ESF financiert twee operationele programma’s ter ondersteuning van acties op het Brusselse grondgebied: een van Actiris en een andere van, het ESF-agentschap (daarnaast worden bepaalde acties gefinancierd door ESF Vlaanderen). 

Voor EFRO heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel een afdeling opgericht die zich specifiek bezighoudt met het beheer en de coördinatie van het Fonds, nl. de cel EFRO.  Die cel, die onder het toezicht van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt, vervult de rol van facilitator en interface tussen de Europese instellingen en de gewestelijke en lokale actoren. 

Het reglement van de fondsen bepaalt programmeringsperiodes van zeven jaar om de projecten in de verschillende Europese regio’s te realiseren, plus twee of drie jaar om de projecten indien nodig af te werken.

Wetgeving

De EU-doelstelling van economische, sociale en territoriale samenhang is gedefinieerd in de artikelen 174 tot en met 178 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Links

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Directoraat-generaal Brussel Internationaal
Directie EFRO

Directeur: Evi Cornelis
Communicatie: Geneviève Planchard
Sint-Lazareplein 2, 1035 Brussel

Tel: +32 (0)2 204 26 24
Contactformulier

Share This