Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Lancering van een nieuwe projectoproep in het kader van specifieke doelstelling 4.3.

De directie EFRO wil u informeren over de lancering van de tweede projectoproep in het kader van specifieke doelstelling 4.3 : Toename van de opvangcapaciteit voor kansarme doelgroepen via woongelegenheid aangepast aan de behoeften van de doelgroepen

 

De EFRO-directie organiseert een informatiesessie rond de projectoproep EFRO 2021-2027 – SD 4.3:
  • Op 12.03.2024, van 15.00 tot 16.30 uur.
  • Informatiesessie via Teams.
  • Hoe deelnemen? Stuur een e-mail naar efro@gob.brusselsmet vermelding van de datum (12.03.2024) en de SD 4.3. Via mail zal u de link naar de Teamsvergadering ontvangen.

Context

Dit is een projectoproep in het kader van de specifieke doelstelling (SD) 4.3. van het EFRO-programma 2021-2027: “Bevorderen van de sociaaleconomische inclusie van gemarginaliseerde gemeenschappen, huishoudens met een laag inkomen en achterstandsgroepen, waaronder mensen met speciale behoeften, door middel van geïntegreerde acties met betrekking tot onder meer huisvesting en sociale diensten”.

Deze projectoproep beoogt specifiek de uitbreiding van het aantal opvangplaatsen op het volledige grondgebied van het gewest, ten behoeve van kwetsbare groepen voor wie klassieke huisvestingsoplossingen geen antwoord bieden of ontoereikend zijn. Deze verhoging van het aantal opvangplaatsen kan zowel plaatsvinden in bestaande instellingen (bijgebouw, herinrichting die de opvangcapaciteit verruimt, …) als via nieuwe instellingen, voor zover de eventueel vereiste opvang- en omkaderingsnormen worden nageleefd.

De investeringen moeten passen in het kader van geïntegreerde acties ondernomen door de
begunstigde operatoren en moeten in dit opzicht passen binnen een globaal integratieproject van het beoogde publiek (gefinancierd buiten het EFRO-programma), dat op zijn minst sociale bijstand beoogt (maar ook te maken kan hebben met onderwijs, opleiding, werk of gezondheidszorg voor de begunstigden).

Het type huisvesting of opvang (individueel, in gezinsverband, …) alsook de begeleidingsformules mogen verder worden afgestemd op de opgevangen doelgroep, de eraan verbonden normen of het opvangproject. Projecten die vernieuwende methodes voorstellen voor de ruimtes, zoals modulaire eenheden die aangepast kunnen worden aan de gezinssamenstelling, worden aangemoedigd.

De doelgroepen zijn:
• personen met een handicap (waaronder autisme),
• jonge kinderen en jongeren op de dool en/of uit gebroken gezinnen,
• doelgroepen geconfronteerd met situaties van lichamelijk, psychologisch en economisch leed (waaronder slachtoffers van intrafamiliaal geweld),
• kansarme doelgroepen.

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 22/04/2024 worden ingediend.

De documenten met betrekking tot de projectoproepen zijn hier beschikbaar.

Share This