Het EFRO-programma 2007 – 2013

Presentatie

Door projecten ten voordele van de regio’s en hun inwoners te helpen financieren, wil het Europese regionale beleid de regio’s in staat stellen volop hun rol te kunnen spelen ter bevordering van de groei en het concurrentievermogen.

Het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) streefde voor de periode 2007-2013 de volgende drie doelstellingen na: “convergentie”, “regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” en “Europese regionale samenwerking”.

Projecten gefinancierd door de programmering 2007-2013

Strategie: Operationeel programma 2007-2013

Zoals elk Belgisch gewest heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn eigen strategie ontwikkeld die is aangepast aan zijn sociaaleconomische kenmerken. Deze strategie sluit aan bij het Nationaal Hervormingsprogramma, bij de Brusselse bijdrage aan het Nationaal Strategisch Referentiekader (NSRK) en bij het Gewestelijk Innovatieplan.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zijn doelstellingen gedefinieerd in een operationeel programma met de naam “Doelstelling 2013: Samen investeren in stedelijke ontwikkeling!“.

Dit programma is goed voor een bedrag van 115 miljoen euro, meegefinancierd door de Europese Unie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het programma werd opgesteld met de hulp van experts en meerdere gewestelijke partners en werd door de regering goedgekeurd op 22 maart 2007 (in tweede lezing) en vervolgens door de Europese Commissie op 27 november 2007.

Deze programmering maakte de realisatie van 34 projecten mogelijk. Die vallen uiteen in twee assen of doelstellingen: het territoriale concurrentievermogen ondersteunen en de territoriale cohesie versterken.  Naast de vele nog lopende infrastructuurwerken kunnen al enkele veelzeggende resultaten inzake steun aan KMO’s en ZKO’s worden aangehaald: 205 leningen en 78 beurzen werden toegekend, bijna 600 banen gecreëerd, 23 handelszaken gerenoveerd, … maar ook 10.745 personen die werden bereikt via acties rond de ondernemingsgeest, 20.000 m² nieuwe onthaalruimtes voor ondernemingen, 120.000 m² gronden die worden gesaneerd en twee nieuwe onderzoekscentra. De projecten die tijdens de programmeringsperiode 2007-2013 van start gingen, lopen eind 2015 af en een volledige balans van de programmering zal pas na 2015 worden opgemaakt.

Deze documenten zijn te vinden in de sectie Documenten & Ressources.

Ondersteunde projecten 2007-2013

Na twee projectoproepen, uitgeschreven door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in 2007 en 2008, werden 34 projecten geselecteerd. Bovenop de acties die de regering sinds meer dan 10 jaar onderneemt, stimuleren deze projecten de economie, opleidingen en de tewerkstelling in de Prioritaire interventiezone (PIZ) en vergroten ze haar aantrekkingskracht.

Projectdragers

De Beheersautoriteit van de programmering heeft een vademecum  voor de projectdragers opgesteld om hen zo goed mogelijk te informeren. Het vademecum bevat heel wat informatie en meer bepaald alle rechten en plichten van de projectdragers zoals: de informatie- en publiciteitsverplichtingen, de verslagen (voortgangsverslag, activiteitenverslag, indicatoren, jaarrekeningen, …) die ze moeten versturen, enz.

Er werden ook begeleidende nota’s over meer specifieke onderwerpen opgesteld, met name over overheidsopdrachten en over inkomsten.  Het vademecum en de begeleidende nota’s vervangen in geen geval de documenten en regelgeving die van toepassing zijn in de verschillende betrokken domeinen.  Ten slotte definieert de Beheersautoriteit in het lexicon van de indicatoren de statistische indicatoren die het mogelijk maken de projecten op objectieve wijze te evalueren.

Deze documenten zijn te vinden in de sectie Documents & Ressources.

Programmeernieuws 2007 – 2013

Inhuldiging van de villa Kattekasteel ter ondersteuning van duurzame landbouw en biodiversiteit

Inhuldiging van de villa Kattekasteel ter ondersteuning van duurzame landbouw en biodiversiteit

Na jaren van restauratiewerken werd de Villa Kattekasteel in de Vogelzangstraat in Anderlecht ingehuldigd. In gang gezet door de gemeente Anderlecht in 2015, maakt de restauratie van de villa uit 1909 deel uit van het project ‘Boeren Bruxsel Paysans’, dat tot doel heeft stedelijke boeren in de regio te ondersteunen.

Share This