PROGRAMMA’S INTERREG, EUI EN URBACT

Inleiding

De programma’s voor Europese territoriale samenwerking (Interreg) en stedelijk beleid worden gefinancierd door Fondsen voor Regional Ontwikkeling (EFRO) en zijn bedoeld om de samenwerking tussen Europese regio’s over een reeks thema’s te bevorderen en om samenwerkingsprojecten te co-financieren waarbij projectdragers uit verschillende Europese regio’s zijn betrokken.

In het kader van de huidige programmering 2021-2027 van het cohesiebeleid neemt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deel aan vier programma’s:

Deze samenwerkingsprogramma’s vormen een unieke kans voor Brusselse projectdragers om projecten te ontwikkelen die afgestemd zijn op de Europese prioriteiten.

Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft over deze programma’s, net als de gegevens van de contactpersonen bij wie u terecht kunt om u te begeleiden bij de ontwikkeling van uw project!

Het programma Interreg Noordwest-Europa (NWE) is een programma voor Europese territoriale samenwerking dat de ambitie heeft van de regio Noordwest-Europa een economische hoofdrolspeler te maken en een aantrekkelijk werk- en woongebied dat goed scoort op het vlak van innovatie, duurzaamheid en cohesie.

Voor de programmering 2021-2027 financiert Interreg NWE projecten waarbij meerdere regio’s uit dit programma betrokken zijn (BE, CH, DE, FR, IE, LU, NL) en die te maken hebben met de volgende prioriteiten:

  • Klimaat en milieu
  • Energietransitie
  • Kringloopeconomie
  • Innovatie en veerkracht
  • Inclusieve maatschappij

Financiële aspecten

Met een totaalbudget van meer dan 310 miljoen euro voor de periode 2021-2027 cofinanciert Interreg NWE tot 60% van het budget van de projecten die tegemoetkomen aan één van de vijf prioriteiten (investerings- en/of werkingskosten).

Wie kan de subsidie krijgen?

Het programma staat open voor alle openbare of private organisaties. Projectpartnerschappen moeten bestaan uit minstens drie organisaties uit drie verschillende landen.

Contactpersoon

Céline Manac’h, Brussels International, cmanach@gob.brussels  

Voor meer informatie over het programma: Interreg NWE

Interreg Europe is een programma dat bijna 380 miljoen euro ontvangt voor de periode 2021-2027 en dat de uitwerking van het regionale ontwikkelingsbeleid op Europese schaal wil verbeteren.

Het programma bestrijkt momenteel de 27 lidstaten van de Europese Unie, alsook Albanië, Bosnië-Herzegovina, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Servië en Zwitserland. Het richt zich op de financiering van twee soorten strategische acties: interregionale samenwerkingsprojecten over een gemeenschappelijk beleidsvraagstuk en een “Policy Learning Platform”, d.i. een forum waar deelnemers goede praktijken kunnen uitwisselen en kunnen netwerken.  

Financiële aspecten

Het huidige programma financiert tot 80% van de projectuitgaven (70% voor organisaties zonder winstoogmerk).

Wie kan de subsidie krijgen?

Het programma staat open voor overheden, publiekrechtelijke instellingen en organisaties zonder winstoogmerk.

Contactpersoon

Guillaume Deleuze, Brussels International, gdeleuze@gob.brussels

Voor meer informatie over het programma: Interreg Europe

Het European Urban Initiative is een programma dat wordt gefinancierd door de Europese Unie om steden rechtstreeks te ondersteunen zodat ze experimenteren met nieuwe oplossingen voor dringende stedelijke uitdagingen en deze oplossingen uittesten.

Tegen deze achtergrond helpt het programma het vermogen van steden te versterken om beleidsmaatregelen voor duurzame stadsontwikkeling te ontwerpen, innovatieve acties in steden te financieren en deze uit te testen en over te dragen naar andere EU-steden, en op basis van hun ervaringen kennis ter beschikking te stellen van andere steden. Dit alles vanuit een engagement voor een duurzame stedelijke ontwikkeling in heel Europa.

Financiële aspecten

Met een totaalbudget van 450 miljoen euro voor de periode 2021-2027 ondersteunt het programma de stedelijke overheden met een cofinanciering die tot 80% kan oplopen en een maximaal EFRO-bedrag van 5 miljoen euro.

Wie kan de subsidie krijgen?

Het programma staat open voor stedelijke overheden met innovatieve stedelijke ideeën of projecten.

Contactpersoon

Raissa Mohamed Robleh, Brussels International, rmohamedrobleh@gob.brussels

Voor meer informatie over het programma: European Urban Initiative

URBACT is een uitwisselingsprogramma dat duurzame stadsontwikkeling bevordert, actief is op Europese schaal en door het EFRO voor een bedrag van bijna 80 miljoen euro gefinancierd wordt.
URBACT vergemakkelijkt de uitwisseling van kennis en goede praktijken tussen steden en andere bestuursniveaus.

Het doel is een geïntegreerde duurzame ontwikkeling in de steden te bevorderen, het beleid in de steden te verbeteren en het cohesiebeleid in de steden doeltreffender te maken, via drie prioriteiten:

  1. Transnationale netwerken ontwikkelen om de capaciteit van de Europese steden te verbeteren.
  2. Het vermogen van de stedelijke actoren verbeteren om beleidsmaatregelen en innovaties te ontwikkelen en te implementeren.
  3. Ervoor zorgen dat de URBACT-kennis en -praktijken toegankelijk worden gemaakt.

 

Het programma bestrijkt momenteel heel Europa: van de 27 lidstaten tot, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië en Zwitserland.

Financiële aspecten

Het programma URBACT komt tot 90% tegemoet in de subsidieerbare uitgaven naargelang het geval (voornamelijk, reis-, expertise- en werkingskosten).

Wie kan de subsidie krijgen?

De in aanmerking komende begunstigden zijn metropolen, steden, gemeenten, plaatselijke stedelijke instanties; voor het BHG wil dit zeggen: het gewest en zijn besturen, alsook zijn instellingen van openbaar nut (ION’s), de gemeenten, intercommunales en plaatselijke instanties, evenals universiteiten en onderzoekscentra.

Contactpersonen

Bruno Bianchet, bruno.bianchet@uliege.be

Fabian Massart, fabian.massart@uliege.be

 

Voor meer informatie over het programma: URBACT

Programmeernieuws Interreg, EU & Urbact

Share This