PROGRAMMA’S INTERREG EN URBACT

Algemene presentatie

De programma’s voor Europese territoriale samenwerking INTERREG worden gefinancierd door het cohesiebeleid (EFRO) en zijn bedoeld om de samenwerking tussen Europese regio’s over een reeks thema’s te bevorderen en om samenwerkingsprojecten te cofinancieren waarbij projectdragers uit verschillende Europese regio’s zijn betrokken.


In het kader van de nieuwe programmering 2021-2027 van het cohesiebeleid zal het Gewest aan drie programma’s deelnemen: 

Interreg NWE : https://www.nweurope.eu/ 

URBACT : https://urbact.eu/

Interreg Europe : https://www.interregeurope.eu/ 

Deze programma’s die voor Brusselse projectdragers evenveel mogelijkheden bieden om Europese steun te krijgen om een samenwerkingsproject te cofinancieren!

 

Elk programma zal de partnerschappen selecteren die het zal cofinancieren na concurrentiële projectoproepen.

Deze pagina bevat beknopte informatie over elk programma en alle nuttige links en contactpunten, waar u terecht kan voor meer inlichtingen.

 

Naast de nieuwsbrieven en websites van de programma’s,  kunt u zich ook inschrijven via dit formulier (https://forms.gle/rWKkayoaHbcj7t9U7) om het laatste nieuws over de programma’s, voorbereid door Brussels International, te ontvangen.

Interreg Noordwest-Europa (NWE)

Het programma Interreg Noordwest-Europa is een programma voor Europese territoriale samenwerking dat de ambitie heeft van de regio Noordwest-Europa een economische hoofdrolspeler te maken en een aantrekkelijk werk- en woongebied met een hoog niveau op het vlak van innovatie, duurzaamheid en cohesie. 

Voor de programmering 2021-2027 financiert Interreg NWE – met een indicatieve EU-begroting van 310 miljoen Euro – projecten waarbij meerdere regio’s uit dit programma betrokken zijn (BE, CH, DE, FR, IE, LU, NL) en die te maken hebben met de volgende prioriteiten:

Prioriteit 1: Klimaat en milieu

 • De bescherming van de natuur en de biodiversiteit versterken, en alle vormen van vervuiling verminderen.
 • De aanpassing aan de klimaatverandering en de veerkracht bij preventie van risico’s op natuurrampen bevorderen.

Prioriteit 2: Energetische transitie

 • Energetische doeltreffendheid bevorderen en de uitstoot van broeikasgassen verminderen.
 • Hernieuwbare energie promoten

Prioriteit 3: Kringloopeconomie

 • De overgang naar een kringloopeconomie met een efficiënter gebruik van hulpbronnen bevorderen

Prioriteit 4: Innovatie en veerkracht

 • Onderzoeks- en innovatiemogelijkheden en het invoeren van vooruitstrevende technologieën ontwikkelen en versterken

Prioriteit 5: Inclusieve maatschappij

 • De doeltreffendheid en inclusiviteit van de arbeidsmarkt en de toegang tot kwaliteitsvolle jobs versterken door sociale infrastructuren te ontwikkelen en de sociale economie te bevorderen
 • Gelijke kansen in de gezondheidszorg, met inbegrip van de primaire zorgen, garanderen door de infrastructuur ervoor te ontwikkelen en de overgang van institutionele zorgen naar familiale en gemeenschapszorgen aan te moedigen.
 • In de economische ontwikkeling, de sociale inclusie en de sociale innovatie de rol van cultuur en duurzaam toerisme versterken.

Subsidiabele uitgaven

Het programma Interreg NWE financiert de subsidiabele uitgaven (investerings- en/of werkingsuitgaven) voor 60%.

Doelgroepen

 • Lokale/gewestelijke/nationale overheden, EGTS, overheidsagentschappen, overheidsinstellingen met verantwoordelijkheden die verband houden met thema’s van het programma.
 • Universiteiten, openbare onderzoekscentra, privé-onderzoekscentra, scholen en hoger onderwijs, opleidingscentra
 • kmo’s en instellingen die ondernemingen ondersteunen
 • Sectorale verenigingen, ngo’s, lobby-organisaties, burgergroeperingen

Interesse voor dit programma?

Richt u dan tot de contactpunten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor gedetailleerde informatie over de eisen van het programma, zoals de regelgeving, de zoektocht naar partners in het buitenland, de ontwikkeling van projectideeën, of over de voorbereiding van uw kandidaatsdossier.

Voor meer informatie: Interreg Noordwest-Europa (NWE)

URBACT

URBACT is een uitwisselingsprogramma dat duurzame stadsontwikkeling bevordert, actief is op Europese schaal en door EFRO voor een bedrag van bijna 80 miljoen euro gefinancierd wordt.
URBACT vergemakkelijkt de uitwisseling van kennis en goede praktijken tussen steden en andere bestuursniveaus. Het doel is een geïntegreerde duurzame ontwikkeling in de steden te bevorderen, het beleid in de steden te verbeteren en het cohesiebeleid in de steden doeltreffender te maken, via drie prioriteiten:

 1. Transnationale netwerken ontwikkelen om Europese steden beter in staat te stellen geïntegreerde actieplannen met betrekking tot gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling mede te ontwerpen en uit te voeren; gevestigde goede stedelijke praktijken overdragen en investeringsplannen opstellen om elementen van elders uitgevoerde innovatieve stedelijke acties in andere steden over te nemen;
 2. De capaciteit van stedelijke actoren verbeteren om op een geïntegreerde, participatieve en transparante wijze een beleid en innovaties voor duurzame stedelijke ontwikkeling op te zetten en uit te voeren;
 3. Erop toezien dat de kennis en praktijken van URBACT toegankelijk worden gemaakt voor beroepsbeoefenaars en stedelijke besluitvormers, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan het regionale, nationale en Europese stedelijke beleid.

Subsidiabele uitgaven

Het programma URBACT zal tot 90% tegemoetkomen in de subsidiabele uitgaven naargelang het geval (voornamelijk, reis-, expertise- en werkingskosten).

Doelgroepen

De in aanmerking komende begunstigden zijn metropolen, steden, gemeenten, plaatselijke stedelijke instanties; voor het BHG wil dit zeggen: het Gewest en zijn besturen, alsook zijn instellingen van openbaar nut (ION’s), de gemeenten, intercommunales en plaatselijke instanties, evenals universiteiten en onderzoekscentra.

Interesse voor dit programma?

Richt u dan tot de nationale contactpunten in België voor gedetailleerde informatie over de eisen van het programma, zoals de regelgeving, de zoektocht naar partners in het buitenland, de ontwikkeling van projectideeën, of over de voorbereiding van uw kandidaatsdossier.

Voor meer informatie : URBACT

Interreg Europe

Interreg Europe is een programma dat bijna 400 miljoen euro ontvangt en de uitwerking van het regionale ontwikkelingsbeleid op Europese schaal wil verbeteren.
Het programma bevordert de uitwisseling van ervaringen, innovatieve benaderingen en een capaciteitsversterking bij de identificatie, verspreiding en overdracht van goede praktijken onder regionale beleidsactoren, om hun institutionele capaciteit voor een betere uitvoering van het beleid te versterken.

Wat de prioriteiten betreft, dekt het programma alle Europese doelstellingen in verband met Europese fondsen, groene en sociale thema’s en innovatie. Interreg Europe zal twee soorten complementaire acties ondersteunen: interregionale samenwerkingsprojecten en een beleidsleerplatform.

 

Subsidiabele uitgaven

Het programma Interreg Europe zal tot 85% tegemoetkomen in de subsidiabele uitgaven (voornamelijk, reis-, expertise- en werkingskosten).

Doelgroepen

Het programma staat open voor alle overheidsinstellingen en niet-gouvernementele instellingen van publiek en privaat recht die werken rond de thema’s van de oproepen.

Interesse voor dit programma?

Richt u dan tot de Brusselse contactpunten voor gedetailleerde informatie over de eisen van het programma, zoals de regelgeving, de zoektocht naar partners in het buitenland, de ontwikkeling van projectideeën, of over de voorbereiding van uw kandidaatsdossier.

Programmeernieuws Interreg & Urbact

Share This