Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Lancering van een nieuwe projectoproep in het kader van specifieke doelstelling 2.1. : Verbetering van de energieprestaties van de bestaande collectieve woningen en gegroepeerde renovatie (actie 4)

De directie EFRO wil u informeren over de lancering van de tweede projectoproep in het kader van specifieke doelstelling 2.1 : Verbetering van de energieprestaties van de bestaande collectieve woningen en gegroepeerde renovatie

 

De EFRO-directie organiseert een informatiesessie rond de projectoproep EFRO 2021-2027 – SD 2.1:
  • Op 22.05.2024, van 15.00 tot 16.30 uur.
  • Informatiesessie via Teams.
  • Hoe deelnemen? Stuur een e-mail naar efro@gob.brusselsmet vermelding van de datum (22.05.2024) en de SD 2.1. Via mail zal u de link naar de Teamsvergadering ontvangen.

Context

Deze projectoproep past in het kader van de specifieke doelstelling (SD) 2.1 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2021-2027 (EFRO):

“Een groener, veerkrachtiger Europa met een lage koolstofuitstoot door maatregelen inzake energie-efficiëntie te bevorderen en door de uitstoot van  broeikasgassen terug te dringen”.

 

Actie 4

Deze projectoproep heeft betrekking op actie 4 van de Specifieke Doelstelling (SD) 2.1 van het EFRO-programma 2021-2027. Deze actie heeft als doel de verbetering van de energieprestaties van de bestaande collectieve woningen en gegroepeerde renovatie.

De oproep bestaat uit 2 assen.

 

As 1: bestaande collectieve woningen

De gesteunde acties moeten investeringen (inclusief voorbereidende werkzaamheden en studies) op energiegebied bevorderen door te streven naar een verbetering van de energieprestaties van bestaande particuliere of gemengde (particuliere/openbare) collectieve woningen. De gesteunde projecten zijn gericht op energieverbeteringen in collectieve woningen (flatgebouwen, met bijzondere aandacht voor huishoudens met een laag inkomen). Voorbeelden van werkzaamheden zijn: dakbedekking, gevelrenovatie, …

De acties zullen voorzien in investeringssteun voor de uitvoering van de werkzaamheden en in de ondersteuning van deze investeringen.

 

As 2: bestaande privéwoningen op wijkniveau

De gesteunde acties moeten investeringen (inclusief voorbereidende werkzaamheden en studies) op energiegebied bevorderen door te streven naar een verbetering van de energieprestaties van bestaande privéwoningen op wijkniveau, bij voorkeur via een gegroepeerde renovatie. De gesteunde projecten worden als proefproject beschouwd en de gefinancierde acties moeten gericht zijn op massificatie, wat inhoudt dat de renovatie niet individueel, gebouw per gebouw, dak per dak wordt bekeken, maar dat de renovaties worden gegroepeerd om de inspanningen te bundelen. Voorbeelden hiervan zijn een wervingscampagne op wijkniveau en de organisatie van een groepsaankoop (isolatie, ramen, enz.), een fotovoltaïsche centrale voor burgers of een collectieve installatie voor microverwarming, de oprichting van een coöperatieve maatschappij van collectief belang die tot doel heeft “collectief en solidair te investeren in middelen voor de productie van hernieuwbare energie, lokale en hernieuwbare energie te produceren (zonne-, hydraulische, wind-, biomassa-, houtenergie, …) en de bevolking bewust te maken van de noodzaak haar energieverbruik onder controle te houden”.

De acties voorzien in investeringssteun voor de uitvoering van de werkzaamheden en voor de ondersteuning van deze investering. Zij zullen ook hun reproduceerbaarheid moeten aantonen om bij te dragen tot een snellere renovatie van privégebouwen op gewestelijke schaal.

De term “wijk” verwijst ten minste naar de situatie van een “blok” zoals gedefinieerd in het GBP, d.w.z. “een groep al dan niet bebouwde percelen, begrensd door open wegen of door natuurlijke of gewestelijke grenzen”.
Bij het indienen van de aanvraag zal aan de kandidaten gevraagd worden een ondertekende lijst in te dienen van alle eigenaars/beheerders van woningen in de wijk die aan het project deelnemen. Deze lijst moet het adres bevatten van alle woningen waarvan de energieprestatie zal verbeteren en de eigenaar of beheerder van de woning.

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 26/07/2024 worden ingediend op het Salesforce platform. U vindt de link naar het platform en een gebruikershandleiding hier.

De documenten met betrekking tot de projectoproepen zijn hier beschikbaar.

Share This