Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Projectoproep 19.04.2023  Informatiesessie via Teams 13.30-15.30 uur

SD 2.6 Een groener, veerkrachtiger Europa met een lage koolstofuitstoot EEN (Acties 1 tot 5)

Start van de projectoproep 2021-2027 Specifieke Doelstelling 2.6 : De omschakeling te bevorderen naar een kringloopeconomie die efficiënt met grondstoffen omspringt.

De EFRO-directie organiseert een informatiesessie rond de projectoproepen EFRO 2021-2027 – SD 2.6 – Kringloopeconomie.

  • Op 19.04.2023, van 13.30 tot 15.30 uur.
  • Informatiesessie via Teams.
  • Hoe deelnemen? Stuur een e-mail naar efro@gob.brusselsmet vermelding van de datum (19.04.2023) en de SD 2.6. Via mail zal u de link naar de Teamsvergadering ontvangen.

Context

Deze projectoproep past in het kader van de specifieke doelstelling (SD) 2.6 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2021-2027 (EFRO):

“Een groener, veerkrachtiger en koolstofarm Europa op weg naar een koolstofneutrale economie, door het bevorderen van een schone en billijke energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en -beheer, en duurzame stedelijke mobiliteit waarbij de bescherming en de instandhouding van de natuur en de biodiversiteit worden verbeterd en de groene infrastructuur wordt versterkt, in het bijzonder in een stedelijke omgeving, en waarbij alle vormen van verontreiniging worden verminderd”.

 

Actie 1

Deze projectoproep heeft betrekking op actie 1 van de Specifieke Doelstelling (SD) 2.6 van het EFRO-programma 2021-2027. Deze actie heeft als doel de versterking van de logistieke (infrastructurele) schakels die ontbreken in het BHG inzake inzamelen, sorteren en bijeenbrengen alsook inzake de voorbereiding op recyclage en hergebruik: om vervoerstrajecten te beperken en een hoger percentage hergebruik en recyclage te verzekeren zullen investeringen op maat van de betrokken filières het mogelijk maken deze filières te ontwikkelen op het grondgebied. Het gaat erom het gewestelijke “stadsmetabolisme” te verhogen, door ervoor te zorgen dat het gewestelijke grondgebied zoveel mogelijk functies in verband met de materialen vervult. Voor de investeringen die op dit vlak ondersteund worden, moet dus worden aangetoond aan welke behoefte of kans tot ontwikkeling van de filière ze bijdragen (met als doel een toename van het volume aan verwerkt afval);

 

Actie 2

Deze projectoproep heeft betrekking op actie 2 van de Specifieke Doelstelling (SD) 2.6 van het EFRO-programma 2021-2027. Deze actie heeft als doel de investeringen in de ontwikkeling van het netwerk recyclageparken (alle stromen), buurtrecyclageparken alsook kringwinkels/recyclagepunten/materialenbibliotheken (verkoop van gerecycleerde producten en voorwerpen): om recycleren aantrekkelijker te maken voor de burgers en bedrijven is het belangrijk hen vlotte toegang tot opslag- en aankoopplaatsen te verschaffen. Dergelijke projecten moeten dan ook zorgen dat deze plaatsen nabij en aantrekkelijk zijn.

 

Actie 3

Deze projectoproep heeft betrekking op actie 3 van de SD 2.6 van het EFRO-programma 2021-2027. Deze actie heeft als doel de oprichting van platformen voor de overdracht, inzameling, sortering, ontmanteling, verwerking en herbewerking van de grondstoffen/afvalstoffen/materialen (inzake bouw en afbraak) met het oog op het hergebruik ervan: in de Brusselse stedelijke context, waar het aantal renovaties (met name op energievlak) toeneemt, wordt er veel bouwmateriaal gedemonteerd of ontmanteld. Het weghalen ervan heeft negatieve externe effecten voor het grondgebied, terwijl er vaak een inspanning kan worden verricht om dit afval als grondstoffen te hergebruiken. In dat opzicht is het belangrijk opslag en verwerking op het grondgebied aan te moedigen, waardoor de materialen in kwestie voor andere werken hergebruikt kunnen worden;

 

Actie 4

Deze projectoproep heeft betrekking op actie 4 van de SD 2.6 van het EFRO-programma 2021-2027. Deze actie heeft als doel de ontwikkeling van infrastructuur op gewestelijke schaal om de nuttige toepassing van organisch afval te verbeteren  (vergistingseenheid en composteercentra): dergelijke infrastructuur zou aanzienlijke kansen op herwaardering kunnen bieden. Rekening houdend met de aanzienlijke investeringen die zouden worden toegestaan lijkt infrastructuur op gewestelijke schaal (uitgedacht op schaal van het Brusselse grondgebied) meer geschikt dan op plaatselijke schaal.

 

Actie 5

Deze projectoproep heeft betrekking op actie 5 van de SD 2.6 van het EFRO-programma 2021-2027. Deze actie heeft als doel de investeringen die verband houden met plaatselijke kringloopstrategieën voor het opzetten van ontwikkelingspolen: via de concentratie van de diverse middelen die er ontwikkeld worden, vormen de prioritaire ontwikkelingspolen van het GPDO ontwikkelingszones waar inrichting en uitrusting op een andere leest geschoeid worden op basis van strategische visies en met aandacht voor de complementariteit van alles dat aanwezig is in deze gebieden. Echte kringloopstrategieën kunnen er ontwikkeld worden, door de spelers in kwestie te betrekken bij de ontwikkeling van deze polen en door met name hen aan te zetten tot samenwerken, onderling delen en uitwisselen. Investeringen die bijdragen tot recyclage, hergebruik en circulariteit in de ontwikkelingspolen kunnen dus gesteund worden, waarbij erop gelet moet worden dat ze ondersteund worden door plaatselijke strategieën.

 

De documenten met betrekking tot de projectoproepen zijn hier beschikbaar

Share This