Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Projectoproep 16.03.2023  Informatiesessie via Teams 14.00-16.30 uur

SD 2.7 Een groener, veerkrachtiger Europa met een lage koolstofuitstoot EEN (Acties 1,  2.1 et 2.2)

Start van de projectoproepen 2021-2027 Specifieke Doelstelling 2.7 :

Actie 1:  Sanering van vervuilde gronden in de ontwikkelingspolen om ze beschikbaar te stellen als groene ruimte of voor activiteiten voor de gemeenschap.

Actie 2.1: Bescherming van natuur en biodiversiteit, groene infrastructuur in de vorm van steun, in gebieden met een tekort, de meest verstedelijkte gebieden en ontwikkelingspolen, voor de aanleg van openbaar groen (inclusief buurtgroen); voor de vergroening van collectieve ruimten; en voor de aanleg van groene ruimten die beschikbaar komen na een sanering van verontreinigde grond.

Actie 2.2:  De bescherming van de natuur, de biodiversiteit en groene infrastructuur in de vorm van steun voor de creatie, opwaardering en bescherming van groene ruimtes van gewestelijke afmetingen.

De EFRO-directie organiseert een informatiesessie rond de projectoproepen EFRO 2021-2027 – SD 2.7 (Acties 1,  2.1 et 2.2).

  • Op 16.03.2023, van 14.00 tot 16.30 uur.
  • Informatiesessie via Teams.
  • Hoe deelnemen? Stuur een e-mail naar efro@gob.brusselsmet vermelding van de datum (16.03.2023) en de SD 2.7. Via mail zal u de link naar de Teamsvergadering ontvangen.

Context

Deze projectoproep past in het kader van de specifieke doelstelling (SD) 2.7 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2021-2027 (EFRO):

“Een groener, veerkrachtiger en koolstofarm Europa op weg naar een koolstofneutrale economie, door het bevorderen van een schone en billijke energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en -beheer, en duurzame stedelijke mobiliteit waarbij de bescherming en de instandhouding van de natuur en de biodiversiteit worden verbeterd en de groene infrastructuur wordt versterkt, in het bijzonder in een stedelijke omgeving, en waarbij alle vormen van verontreiniging worden verminderd”.

 

Actie 1

Deze projectoproep heeft betrekking op actie 1 van Specifieke Doelstelling (SD) 2.7 van het EFRO-programma 2021-2027. Deze actie heeft als doel het saneren van verontreinigde gronden in prioritaire ontwikkelingssites, om deze beschikbaar te maken als groene ruimtes of voor gemeenschapsactiviteiten. De werkzaamheden die worden uitgevoerd (inclusief studies) zijn gericht op de behandeling van verweesde bodemverontreiniging op terreinen die zich bevinden in de prioritaire ontwikkelingssites die zijn beschreven door de GDPO.

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 14/07/2023 worden ingediend.

 

Actie 2.1

Deze projectoproep betreft de soort actie 2.1. van Specifieke Doelstelling (SD) 2.7. van het EFRO-programma 2021-2027 (die betrekking heeft op het verbeteren van de bescherming en het behoud van natuur, biodiversiteit en groene infrastructuur, ook in stedelijke gebieden, en het verminderen van alle vormen van verontreiniging).

Deze projectoproep zal bijdragen tot de “bescherming van natuur, biodiversiteit en groene infrastructuur” via diverse vormen van steun voor de aanleg en ontwikkeling van groene ruimten in gebieden met een tekort aan groen, de meest verstedelijkte gebieden en de ontwikkelingspolen. Elk project moet beantwoorden aan een of meer van deze vormen:

  • 1. De aanleg van openbare groene ruimten (met inbegrip van nabijgelegen groene ruimten) die openstaan voor een groot publiek en die geïntegreerd zijn in de specifieke lokale stedelijke dynamiek: de groene ruimten die in het kader van deze acties worden ontwikkeld, moeten steunen op de stedelijke dynamiek van de betrokken wijken en ervoor zorgen dat ze tegemoet komen aan de op dit niveau vastgestelde behoeften. Ze moeten in de eerste plaats tegemoet komen aan de behoeften van de bewoners, door natuurlijke en aangename ruimten aan te bieden (met zo nodig recreatieve infrastructuur, drinkfonteinen, enz.), en door via de aanwezigheid van begroeide en doorlaatbare bodems het effect van stedelijke warmte-eilanden in de meest verstedelijkte gebieden van het gewest mee te beperken;
  • 2. Initiatieven gericht op de vergroening van collectieve ruimtes, zoals speelplaatsen, vormen een aanvulling op de inspanningen die het gewest sinds 2014 heeft geleverd en de investeringen die sinds 2021 op dit gebied worden gesteund. Naast de ambitie om de biodiversiteit te vergroten, hebben dergelijke initiatieven ook een positief effect op de doorlaatbaarheid van vaak geasfalteerde bodems en op de natuurlijke opvoeding van jongeren.
  • 3. Na de sanering van verontreinigde grond zoals bedoeld onder punt 1, kan de zone die is gesaneerd worden omgevormd tot een openbare groene ruimte, op voorwaarde dat ook aan de voorwaarden genoemd onder punt 1 wordt voldaan. Deze groenvoorzieningen worden aangelegd op locaties die beschikbaar komen na de sanering van verontreinigde grond.

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 14/07/2023 worden ingediend.

 

Actie 2.2

Deze projectoproep betreft het soort actie 2.2 van SD 2.7 van het EFRO-programma 2021-2027.

Zo kunnen projecten geselecteerd worden die tot doel hebben groene ruimten met een gewestelijke dimensie aan te leggen, op te waarderen of te beschermen. De projecten kunnen uitgevoerd worden op het volledige gewestelijke grondgebied en zijn bestemd voor de hele bevolking.

Voor de projecten moet aangetoond worden in welke mate ze bijdragen tot een aanzienlijke verhoging van de milieukwaliteit van deze nieuw aangelegde of gerestaureerde groene ruimten en van het niveau van biodiversiteit.

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 14/07/2023 worden ingediend.

 

De documenten met betrekking tot de projectoproepen zijn hier beschikbaar

Share This