Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Projectoproep 10.03.2023  Informatiesessie via Teams 14-16 uur

SD 2.1 Energie-efficiëntie (Actie 1 en Actie 5)

Start van de projectoproepen 2021-2027 Specifieke Doelstelling 2.1 :

Actie 1: De energierenovatie van de infrastructuur van de gewestelijke en lokale overheden

Actie 5: Financiële ondersteuning om sites van groot algemeen belang, die in opbouw zijn of een renovatie ondergaan, uit te rusten met warmtenetten

De EFRO-directie organiseert een informatiesessie rond de projectoproepen EFRO 2021-2027 – SD 2.1 Actie 1: De energierenovatie van de infrastructuur van de gewestelijke en lokale overheden – Actie 5 : Financiële ondersteuning om sites van groot algemeen belang, die in opbouw zijn of een renovatie ondergaan, uit te rusten met warmtenetten .

  • Op 10.03.2023, van 14 tot 16 uur.
  • Informatiesessie via Teams.
  • Hoe deelnemen? Stuur een e-mail naar efro@gob.brusselsmet vermelding van de datum (10.03.2023) en de SD 2.1. Via een e-mail zal u de link naar de Teamsvergadering ontvangen.

Context

Deze projectoproep past in het kader van de specifieke doelstelling (SD) 2.1 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2021-2027 (EFRO):

“Een groener, veerkrachtiger en koolstofarm Europa op weg naar een koolstofneutrale economie, door het bevorderen van een schone en billijke energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en -beheer, en duurzame stedelijke mobiliteit waarbij de voorkeur uitgaat naar energie-efficiëntiemaatregelen en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen”.

 

Actie 1

De gesteunde acties moeten investeringen bevorderen op het gebied van energie, inclusief werken en voorafgaande studies, om de energieprestaties van de infrastructuur van de gewestelijke en lokale overheden te verbeteren. Deze maatregel richt zich op alle mogelijke investeringen die energiebesparing mogelijk maken in openbare gebouwen van gewestelijke en lokale overheden. Ook investeringen op het gebied van milieuduurzaamheid, zoals groendaken en recycling, komen in aanmerking. De betrokken gebouwen mogen voor elk doeleinde bestemd zijn, zoals administratie en collectieve voorzieningen, maar er kan onderscheid worden gemaakt tussen de gebouwen op basis van hun bestemming.

Naast de financiering van deze werken voorziet de specifieke doelstelling (SD) in de financiering van een specifieke, operationele en geïndividualiseerde begeleiding door de distributienetbeheerder Sibelga.

Voor het programma als geheel is een prestatieniveau vastgesteld dat uitgaat van winsten van 50 tot 75% voor openbare gebouwen. Bij de selectie zal prioriteit worden gegeven aan werken waarmee gebouwen de energieprestaties kunnen behalen die zijn bepaald voor 2040 door de gewestelijke en Europese doelstellingen

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 14/07/2023 worden ingediend.

Actie 5

Deze projectoproep heeft als doel om steun te bieden aan de aanleg van warmtenetwerken op locaties die van groot collectief belang zijn, zowel bij nieuwbouw als renovatie. De gefinancierde acties kunnen ook betrekking hebben op warmtenetten die gekoppeld zijn aan installaties met een hoog energierendement. Het belang van het bevorderen van warmtenetten ligt in de geïntegreerde aanpak van energiedistributie, vooral wanneer deze gecombineerd wordt met ambitieuze technologieën die vaak moeilijker te ontwikkelen zijn op kleinere schaal. Deze investeringen zullen de financiering mogelijk maken van de netwerken zelf en de implementatie van oplossingen die gekoppeld zijn aan hernieuwbare energie of warmtekrachtkoppeling. De voorgestelde projecten moeten vanuit een vergelijkend oogpunt zinvol zijn (en indien mogelijk kunnen worden gedupliceerd) en moeten berusten op goede samenwerking met de beheerder van het distributienetwerk en de nutsbedrijven.

De gebruikers van het warmtenet moeten gevestigd zijn in een prioritaire ontwikkelingszone van het GPDO. Alleen leidingen binnen de prioritaire ontwikkelingszone komen in aanmerking voor subsidie van EFRO+BHG. De werken voor de eigenlijke installatie (bevoorrading van de netwerken) komen alleen in aanmerking voor subsidie naar verhouding van de lengte van het netwerk binnen de zone ten opzichte van de totale lengte van het netwerk. Bovendien zijn werken aan de eigenlijke installatie alleen subsidieerbaar als de warmtebron hernieuwbaar is.

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 14/07/2023 worden ingediend.

 

De documenten met betrekking tot de projectoproepen zijn hier beschikbaar

Share This