Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Projectoproep 27.01.2023  Informatiesessie via Teams 9.30-11.30 uur

SD 2.1 Energie-efficiëntie (Actie 2 en Actie 3)

Start van de projectoproepen 2021-2027 Specifieke Doelstelling 2.1 – (Actie 2) De energierenovatie van de door de overheid georganiseerde collectieve voorzieningen en Actie 3) Verbetering van de energieprestaties van het bestaande bestand van sociale en bescheiden huurwoningen

De EFRO-directie organiseert een informatiesessie rond de projectoproepen “EFRO 2021-2027 – SD 2.1 Actie 2 (Energierenovatie van de collectieve voorzieningen) en Actie 3 (Verbetering energieprestaties sociale woningen)

  • Op 27.01.2023, van 9.30 tot 11.30 uur.
  • Informatiesessie via Teams.
  • Hoe deelnemen? Stuur een e-mail naar efro@gob.brussels, met vermelding van de datum (27.01.2023) en de SD 2.1. Via een e-mail zal u de link naar de Teamsvergadering ontvangen.

Context

Dit zijn projectoproepen in het kader van doelstelling 2.1. “Een groener, veerkrachtiger en koolstofarm Europa op weg naar een koolstofneutrale economie, door het bevorderen van een schone en billijke energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en -beheer, en duurzame stedelijke mobiliteit waarbij de voorkeur uitgaat naar energie-efficiëntiemaatregelen en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen”.

 

Actie 2

Deze projectoproep beoogt de ondersteuning van energierenovatie van de door de overheid (met uitzondering van de gewestelijke en plaatselijke besturen) georganiseerde collectieve voorzieningen in gebouwen.

Bij de selectie zal prioriteit worden gegeven aan werken waardoor gebouwen de energieprestaties zullen kunnen behalen die voor 2040 zijn bepaald door de gewestelijke en Europese doelstellingen.

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 31/05/2023 worden ingediend.

 

Actie 3

Deze projectoproep beoogt specifiek zaken zoals werkzaamheden en voorstudies te ondersteunen die bevorderlijk zijn voor energie-investeringen, ter verbetering van de energieprestaties van het bestaande bestand van sociale en bescheiden huurwoningen: investeringen en (sociotechnische) begeleiding die aan de investering ten grondslag liggen zullen prioritair fundamentele renovaties en renovaties financieren van de schil van sociale en bescheiden huurwoningen, in de zin van artikel 2, § 2 (1° en 2°) van de Brusselse Huisvestingscode.

Om de ontwikkeling van nodige maar mogelijk qua winstpotentieel – per uitgegeven euro – minder concurrentiële projecten te bevorderen, worden bij de selectie van de projecten voor deze acties middelen voorbehouden aan energievretende openbare gebouwen, de zogenoemde energievreters.

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 31/05/2023 worden ingediend.

 

De documenten met betrekking tot de projectoproepen zijn hier beschikbaar.

Share This