Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Het Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) begrijpen

Next Generation EU

De wereldwijde, door de COVID-19-epidemie veroorzaakte gezondheidscrisis heeft een in onze recente geschiedenis ongekende economische recessie veroorzaakt en hele bevolkingslagen sociaal zwaar getroffen.

In 2020 kwam de Europese Unie met een antwoord, het NextGenerationEU-programma, een gecoördineerde gemeenschapsactie zonder voorgaande om de gezondheidscrisis en de eruit voortvloeiende economische en sociale crisis te bezweren.

Een Europees antwoord op de gezondheidscrisis

Als financieel instrument van het NextGenerationEU-programma beschikt de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV) globaal over 723,8 miljard euro om de lidstaten te helpen samen sterker en veerkrachtiger uit de huidige crisis te komen.

Dit PHV bezorgt de lidstaten geldmiddelen (financiële steun die niet moet worden terugbetaald, en in voorkomend geval leningen) om hun hervormings- en investeringsprojecten te steunen.

Als tegenprestatie heeft elke lidstaat een Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) voorgelegd met prioritaire acties om de economische, ecologische en sociale impact van de COVID-19-pandemie te verzachten en om de economieën en bedrijven van onze Europese regio’s duurzamer en veerkrachtiger te maken.

HET NATIONALE PLAN VOOR HERSTEL EN VEERKRACHT VAN BELGIË

De Europese Commissie heeft in de zomer van 2021 het nationale Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) van België goedgekeurd. Tussen nu en 2026 zal dit plan investerings- en hervormingsmaatregelen steunen die België had voorgesteld als cruciaal om sterker uit de COVID-19-pandemie te komen.

Het Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) van België zal de milieu-impact van het Gewest beduidend verkleinen, dankzij grootscheepse renovatiewerken waarbij energie-efficiëntie centraal staat, de vergroening van het wegtransport en de ontwikkeling van de kringloopeconomie. Het plan voorziet overigens ook in de digitalisering van de overheidsbesturen, de versterking van de cyberveiligheid, meer doelmatige en duurzame overheidsuitgaven, en beter onderwijs en betere opleidingen in het hele land.
Al in de ontwerpfase berustte dit plan op zes grote en duidelijke beleidspijlers: klimaat, duurzaamheid en innovatie, digitale transitie, mobiliteit, sociaal beleid en samenleven alsook economie van de toekomst, productiviteit en overheidsfinanciën.

HET NATIONALE PLAN VOOR HERSTEL EN VEERKRACHT VAN BELGIË

Het Brusselse gedeelte sluit aan bij het nationale plan en bevat een reeks grote hervormingen en investeringen.

De investeringen hebben onder meer betrekking op ambitieuze projecten voor het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen, voor meer efficiënte en gedigitaliseerde openbare diensten, voor meer groene mobiliteitsopties, voor het leveren van de nodige informatica-infrastructuur aan de Brusselse scholen via de installatie van krachtigere wifi-verbindingen en het ter beschikking stellen van materiaal (pc’s, tablets, enz.). Voorts wordt er ook geïnvesteerd in de heropleving van de arbeidsmarkt. De hervormingen hebben betrekking op een onderzoek van de uitgaven, een gewestelijke strategie voor economische transitie en een beter systeem voor de energiesubsidies, alsook de plaatsing van laadpalen voor elektrische voertuigen, waarvoor er absoluut aanpassingen van de regelgeving zijn vereist.

Via de aanleg en renovatie van fietspaden is ook voor mobiliteit een belangrijke plaats weggelegd in dit Brusselse onderdeel van het nationale plan. Op hetzelfde vlak voorziet het plan ook nog in de ontwikkeling van nieuwe MaaS-oplossingen (Mobility as a Service), met name de creatie van een digitaal platform en een applicatie, om de polymobiliteit en multimodaliteit in Brussel te bevorderen. Via deze vernieuwende tool krijgen reizigers een realtime-overzicht van alle mogelijke vervoersmiddelen om zich van het ene naar het andere punt te verplaatsen, waarbij rekening gehouden wordt met de beschikbaarheid van deze vervoersmiddelen en de snelste reistijd.

Tot slot blijft de opleidingssector evenmin achter. Er worden initiatieven genomen om de nodige competenties aan te duiden voor de beroepen van morgen, en er wordt in opleidingssystemen voorzien waardoor Brusselaars deze nieuwe competenties zullen kunnen verwerven en zodoende kunnen deelnemen aan de lopende economische, sociale en ecologische transitie.

De projecten die steun zullen krijgen in het kader van het Belgische PHV zijn bijzondere initiatieven, die mooi aansluiting vinden bij de beleidsvisie van de gewestelijke regering.

Naast het daadkrachtige inspelen van de Europese Unie op de grote uitdagingen van onze tijd, illustreert dit nationale Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) van België bovenal hoe de prioriteiten van Europa en ons gewest met elkaar overeenstemmen.
Daar mogen we allemaal heel gelukkig mee zijn.

Share This