Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Het Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) begrijpen

Next Generation EU

De wereldwijde, door de COVID-19-epidemie veroorzaakte gezondheidscrisis heeft een in onze recente geschiedenis ongekende economische recessie veroorzaakt en hele bevolkingslagen sociaal zwaar getroffen.

In 2020 kwam de Europese Unie met een antwoord, het NextGenerationEU-programma, een gecoördineerde gemeenschapsactie zonder voorgaande om de gezondheidscrisis en de eruit voortvloeiende economische en sociale crisis te bezweren.

Welke weerklank vond dit sterke antwoord van de Europese Unie in Brussel en in België?

Wat is de draagwijdte ervan? En hoe werkt het plan?

Yasmin Troch en Guillaume Deleuze van Brussels International laten er hun licht over schijnen. 

 

Een Europees antwoord op de gezondheidscrisis

Een plan van een dergelijke omvang is nooit gezien. Het moet niet enkel een antwoord bieden op de economische gevolgen van de gezondheidscrisis, maar ook de grondslag leggen voor een onomkeerbaar engagement van onze firma’s m.b.t. zowel de digitale als ecologische transitie, en de economische en sociale veerkracht alsook de cohesie van de eenheidsmarkt versterken.

 “Dat klopt, het is een fundamenteel punt van dit plan. Het is niet uitsluitend de bedoeling dat de economie weer aantrekt, het herstel moet ook als momentum worden aangegrepen voor de digitale en ecologische transitie. Om en bij 40% van de ondersteunde projecten streven dan ook milieudoelstellingen na, en ongeveer 35% hebben de ambitie de digitale transitie te steunen.”

Yasmin Troch en Guillaume Deleuze van Brussels International

 

Als financieel instrument van het NextGenerationEU-programma beschikt de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV) globaal over 1.900 miljard euro om de lidstaten te helpen samen sterker en veerkrachtiger uit de huidige crisis te komen.

Deze FHV bezorgt de lidstaten geldmiddelen (financiële steun die niet moet worden terugbetaald, en in voorkomend geval leningen) om hun hervormings- en investeringsprojecten te steunen.

Als tegenprestatie moet elke lidstaat een Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) voorleggen, waarin hij de prioritaire acties moet identificeren om de economische en sociale impact van de COVID-19-pandemie te verzachten en om de economieën en bedrijven van onze Europese regio’s duurzamer en veerkrachtiger te maken.

 

Het NATIONALE PLAN VOOR HERSTEL EN VEERKRACHT van België

De Europese Commissie heeft het nationale Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) van België goedgekeurd ten belope van 5,9 miljard euro. Tussen nu en 2026 zal dit plan investerings- en hervormingsmaatregelen steunen die België had voorgesteld als cruciaal om sterker uit de COVID-19-pandemie te komen.

Het Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) van België zet in het bijzonder in op klimaatbescherming, dankzij grootscheepse renovatiewerken, waarbij energie-efficiëntie centraal staat, en de vergroening van het wegtransport. Het plan voorziet overigens ook in de digitalisering van de overheidsbesturen, de versterking van de cyberveiligheid, meer doelmatige en duurzame overheidsuitgaven, en beter onderwijs en betere opleidingen in het hele land.

 

En in Brussel

Het Brusselse onderdeel sluit uiteraard aan bij het nationale plan.

Voor ons gewest zijn er bijna twintig projecten gekozen.

 “Dit is echt een centraal aspect van het Brusselse onderdeel van het nationale Plan voor Herstel en Veerkracht van België (PHV). Onder de twintig in Brussel geselecteerde projecten zijn er zowat veertien investeringsprojecten van Brusselse instellingen. In hoofdzaak betreft het energiewerken aan bestaande overheidsgebouwen en het bouwen van nieuwe infrastructuur.

De overige zes, in Brussel geselecteerde projecten zijn zogeheten hervormingsprojecten, dat wil zeggen projecten om de wetgeving aan te passen, om op termijn nieuwe investeringen toe te laten in de strategische activiteiten of sectoren van het gewest. Het betreft met name ook projecten die beheerssystemen hervormen, bijvoorbeeld het installeren van laadpalen voor elektrische voertuigen, die absoluut wijzigingen in de wetgeving vergen.”

Yasmin Troch en Guillaume Deleuze van Brussels International

 

Focus op de Brusselse projecten

Tussen de voor de Belgische PHV-steun geselecteerde projecten bevinden zich erg opvallende initiatieven, die mooi aansluiting vinden bij de beleidsvisie van de gewestelijke regering.

 “Overduidelijk. Al in de ontwerpfase berustte dit plan op vijf grote en duidelijke beleidspijlers: klimaat, duurzaamheid en innovatie; digitale transitie; mobiliteit; sociaal beleid en samenleven alsook economie van de toekomst en productiviteit.

Rond deze pijlers zullen met name investeringsprojecten lopen die toelaten sociale woningen en overheidsgebouwen te renoveren, terwijl andere initiatieven de overheidsdiensten op weg zullen helpen naar digitalisering en modernisering.

Via de aanleg en renovatie van fietspaden is ook voor mobiliteit een belangrijke plaats weggelegd in dit Brusselse onderdeel van het nationale plan.

Op hetzelfde vlak voorziet het plan ook nog in de ontwikkeling van nieuwe MaaS-oplossingen (Mobility as a Service), met name de creatie van een digitaal platform en een applicatie, waardoor Brussel nog polymobieler en multimodaler zal worden. Het principe is best wel knap: met deze nieuwe tool krijgen reizigers een realtime-overzicht van alle mogelijke vervoersmiddelen om zich van het ene naar het andere punt te verplaatsen, waarbij rekening gehouden wordt met de beschikbaarheid van de middelen en de snelste reistijd.

Daarnaast krijgen scholen ook steun voor hun digitalisering, dankzij de installatie van krachtigere wifihotspots en de terbeschikkingstelling van materiaal (computers, tablets, enz.).

Tot slot blijft de opleidingssector evenmin achter: er worden initiatieven genomen op basis waarvan de nodige competenties zullen worden geïdentificeerd voor de beroepen van morgen, en er wordt in opleidingssystemen voorzien waardoor Brusselaars deze nieuwe vaardigheden zullen kunnen verwerven.”

Yasmin Troch en Guillaume Deleuze van Brussels International

 

Projecten als antwoord op de behoeften van het gewest

Het plan komt weliswaar van de Europese Unie, maar de operationele richtlijnen ervoor en de keuze van de projecten weerspiegelen de ontwikkelingsvisie en dus het beleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

“Jazeker. Bij het uitzetten van de strategische bakens van dit plan heeft de Europese Commissie ruimte gelaten voor een brede invulling, opdat elke staat (of deelentiteit) voor zichzelf de operationele pijlers kan bepalen in verband met de prioritair te ondersteunen projecten. 

De Europese Unie gaat voluit voor ecologische en digitale transitie, maar gunt elke lidstaat voldoende manoeuvreerruimte om dit volgens de eigen behoeften in te vullen. De projecten die de voorkeur genieten, zijn dus zowel een antwoord op Europese als op Brusselse behoeften.

We zouden zelfs durven stellen dat deze hervormingen en investeringen hoe dan ook zouden zijn doorgevoerd, zelfs zonder dit herstelplan. Maar deze steun van de Europese Unie van om en bij 395 miljoen euro was meer dan welkom, dat spreekt.”

Yasmin Troch en Guillaume Deleuze van Brussels International

 

Naast het daadkrachtige inspelen van de Europese Unie op de grote uitdagingen van onze tijd, illustreert dit nationale Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) van België bovenal hoe de prioriteiten van Europa en van ons gewest elkaar ontmoeten. We kunnen er ons enkel over verheugen.

Share This