Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Het nieuwe EFRO-programma 2021-2027
werd goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Het nieuwe EFRO-programma 2021-2027 werd op 20 juli in tweede lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en zal dus binnenkort ter goedkeuring naar de Europese Commissie worden gestuurd.

Voor dit programma, dat door de Europese Unie via haar cohesiebeleid wordt gesteund, wordt in totaal bijna 300 miljoen euro uitgetrokken, waarvan Europa 121 miljoen euro voor haar rekening neemt. ÂŁ
Ter vergelijking, het vorige programma was goed voor 191 miljoen euro, waarvan 95 miljoen afkomstig was van de EU.

Dit nieuwe programma zal een belangrijke financieringsbron zijn ter ondersteuning van ambitieuze private en overheidsinvesteringen en -projecten in de komende jaren, meer bepaald op het gebied van:

  • Onderzoek en innovatie: als teweegbrengers en hefbomen van maatschappelijke veranderingen en klimaatacties vormen onderzoek en innovatie een middel om een performantere economie en een doeltreffender overheidsoptreden te ontwikkelen. Het EFRO zal overigens worden ingezet om een infrastructuur te ontwikkelen om jongeren warm te maken voor wetenschap, om hun belangstelling op te wekken en hen aan te moedigen een wetenschappelijke richting in te slaan. Er zullen ook heel wat middelen worden uitgetrokken om nieuwe infrastructuren tot stand te brengen voor het opzetten van expertiseprojecten binnen de innovatiepolen, teneinde het ecosysteem als geheel te versterken;

 

  • Digitale transitie: rekening houdend met de grote hoeveelheid middelen die de digitale uitdaging vereist, heeft de regering ervoor gekozen de lokale besturen te helpen bij de ontwikkeling van digitale projecten en oplossingen voor bedrijven en burgers. Daarnaast zal het programma ondersteuning bieden om digitale uitsluiting te beperken en burgers te helpen die meer moeite hebben om de opportuniteiten te zien die digitale tools kunnen bieden;

 

  • Groei en competitiviteit van de kmo’s: de Brusselse regering wil bedrijven in sectoren met veel jobpotentieel verder ondersteunen om in deze ondernemingen kwaliteitsvolle jobs te creĂ«ren, de milieutransitie binnen deze bedrijven te bevorderen en nieuwe bedrijven op te richten. Daartoe zal het programma projecten ondersteunen die bedrijven begeleiding aanbieden, maar ook huisvesting en investeringen: om zich te kunnen ontwikkelen en te kunnen groeien, moeten kmo’s immers beschikken over kwaliteitsvolle productievestigingen, die zowel private als overheidsactoren al sinds meerdere jaren trachten tot stand te brengen op het grondgebied. Het programma zal voor het overige blijven tegemoetkomen aan de financieringsbehoeften van de Brusselse ondernemers door aangepaste leenmechanismen te ontwikkelen;

 

  • Klimaat: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ervoor gekozen 30% van zijn middelen te investeren in de verbetering van de energieprestaties door in het bijzonder in te zetten op de isolatie van overheidsgebouwen en van sociale en bescheiden woningen, en door hen de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij de prioriteiten van de EU (energieneutraliteit);

 

  • Recyclage en hergebruik: het programma wil moderne infrastructuur en werktuigen ontwikkelen om het recycleren van afval, het omvormen, verwerken en opnieuw gebruiksklaar maken van materiaal en stedelijk afval (meubilair, textiel, …) te bevorderen;

 

  • Steun voor de inrichting van kwaliteitsvolle groene ruimten (in het bijzonder in de meest verstedelijkte zones, om warmte-eilanden te bestrijden) en sanering van braakliggende terreinen om er collectieve projecten op te ontwikkelen (parken, collectieve voorzieningen);

 

  • De ontwikkeling van woningen voor kwetsbare bevolkingsgroepen en van structurele huisvestingsoplossingen voor migranten;

 

  • Het aanbrengen van aanvullende middelen om de duurzame wijkcontracten en de stadsvernieuwingscontracten te versterken met bijkomende collectieve voorzieningen ten behoeve van de bevolking.

In de komende maanden zullen de projectoproepen voor deze verschillende thema’s worden uitgeschreven, waarbij overheden (meer bepaald de lokale overheden), ontwikkelaars, de universitaire en de verenigingswereld zullen worden uitgenodigd om projecten in te dienen die in de komende jaren verwezenlijkt zullen worden (tot en met 2029).

Share This