Het laatste nieuws van de Europese Unie in Brussel

Met EFRO Brussel heeft de Zinneke Parade een thuis gevonden

Sinds het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1989 werd opgericht, voert het een dynamisch buitenlands beleid.  Als hoofdstad van onder andere de Europese Unie biedt het onderdak aan tal van internationale instellingen en organisaties.

Brussels International werd opgericht in 2019 om een samenhangend Europees en buitenlands beleid te ontwikkelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel coördineert Brussels International de Europese betrekkingen en verbintenissen van het gewest en zijn vertegenwoordiging in de wereld.
Deze nieuwe algemene directie staat onder de leiding van haar directrice-generaal, Anne Claes, die ons bijlicht over haar visie en de opdrachten van Brussels International.

Brussels International, dat is Europa en de wereld

Anne Claes zet meteen de toon:

“De ambitie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering was duidelijk: een nieuwe algemene directie oprichten en Europese en internationale zaken en betrekkingen op gelijke voet stellen met de andere gewestelijke beleidsdomeinen; van deze AD een centrum van gewestelijke expertise maken wat betreft structuurfondsen en Europese en internationale betrekkingen zodat ons gewest zijn positie van hoofdrolspeler op het internationale plan kan versterken.”

BRUSSELS INTERNATIONAL, DAT IS BRUSSEL EN DE WERELD

In essentie beheert Brussels International de betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de rest van de wereld, wat een heel brede waaier aan opdrachten omvat die opgebouwd zijn rond vier grote pijlers:

1. De belangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op Europese en internationale schaal verdedigen en promoten, dit wil zeggen:

  • De standpunten van het BHG in Europese en internationale dossiers coördineren en die standpunten verdedigen bij de interfederale overlegstructuren en bij Europese en internationale ad-hocinstanties.
  • Internationale bilaterale samenwerkingsakkoorden met steden of regio’s sluiten en uitvoeren.

2. De uitrol van de  Europese  (regionale) beleidsmaatregelen en de internationale verplichtingen op het Brussels grondgebied begeleiden, wat het volgende inhoudt:

  • De operationele EFRO-programma’s voorbereiden en uitvoeren, informeren, de projecten aansturen en de projectdragers van door EFRO medegefinancierde projecten begeleiden.
  • De wettelijke verplichtingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het Europese en internationale vlak verzekeren, de omzetting van richtlijnen coördineren, wapenvergunningen, verslagen enz.).

3. Het centrum van de Europese en internationale expertise van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen, onder meer via de volgende opdrachten:

  • Expertise ontwikkelen en aan lokale actoren diensten op het gebied van Europese financieringen aanbieden.
  • Professionele diensten aanbieden aan de stakeholders van de AD op het gebied van informatie en advies over de hen toegekende materies, maar ook wat betreft ondersteuning bij verplaatsingen naar het buitenland en het protocol.

4. De Brusselse aanwezigheid op het internationale vlak doen gelden, wat zich in het volgende vertaalt:

  • Meewerken aan de promotie en de uitstraling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door initiatieven te ondersteunen die veel kansen bieden voor het nationale en internationale imago van het gewest, alsook de deelname van het BHG aan internationale evenementen of evenementen met een internationale uitstraling coördineren.
  • Actief deelnemen aan netwerken van steden en regio’s en voordeel halen uit hun projecten en programma’s.

“Het moet worden beklemtoond dat het ontwerpen en uitbouwen van een coherent internationaal en Europees beleid een van de essentiële opdrachten van Brussels International is.

Dit houdt het ontwikkelen in van bilaterale en multilaterale betrekkingen met tal van partners, door de activiteiten van de Brusselse institutionele actoren die op het internationale vlak werken te coördineren, en door nauw samen te werken met bepaalde van hen, zoals  met hub.brussels omtrent buitenlandse handel en het aantrekken van investeerders.

En dat betekent vervolgens uiteraard ook Brussel promoten op het internationale vlak, bij grote evenementen zowat overal in de wereld.”

Anne Claes, directrice-generaal van Brussels International

Men begrijpt dan ook dat het gecoördineerde beheer van al deze opdrachten een bijzondere organisatie vergt, die schematisch kan worden voorgesteld als volgt:

EN DAT IS NATUURLIJK OOK EUROPA

Door binnen eenzelfde algemene directie alle gewestelijke expertise te verzamelen op het vlak van Europese zaken, internationale betrekkingen en gewestelijke door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gefinancierde projecten, kan Brussels International wisselwerkingen tot stand brengen en nuttige partnerships sluiten.

Dit alles met als doel de internationale betrekkingen optimaal te coördineren zodat het gewest zich coherent kan positioneren op het Europese en internationale vlak, en te voorzien in de specifieke noden van gewestelijke diensten, partners en klanten.

Anne Claes wil ook de rol van Brussels International in de EFRO-programmering beklemtonen:

“Inderdaad, wat de Europese structuurfondsen betreft is Brussels International betrokken vanaf de onderhandelingsfase over de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie tot de concrete uitvoering van dit belangrijke Europese beleid.

Praktisch verdedigt de Vertegenwoordiging van het gewest bij de Europese Unie de Brusselse belangen, zowel binnen de federale overlegstructuren als binnen de ministerraad van de EU.

De directie EFRO werkt de operationele programma’s voor elke zevenjarige programmering uit, dit wil zeggen in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Commissie de doelstellingen bepalen waarvoor we financiële steun van de Unie wensen te krijgen, in functie van de grote prioriteiten die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft vastgelegd.

Het is dan uiteraard ook noodzakelijk om in een goede verstandhouding samen te werken met de andere gewestelijke administraties. Samengevat is het onze rol de gewestelijke prioriteiten te doen “matchen” met de Europese.”

Anne Claes, directrice-generaal van Brussels International

Na vele maanden van werk en overleg met alle betrokken partijen moet het operationele programma 2021-2027 nog in tweede lezing goedgekeurd worden door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en daarna door de Europese Commissie.

Daarna zullen de thematische projectoproepen gepubliceerd worden die het mogelijk moeten maken de in dit essentiële strategische document vastgestelde doelstellingen te verwezenlijken. 

Voor de Europese teams van Brussels International volgt dan een nieuwe fase. Na de selectie van de projecten gaan de projectdragers helpen bij het concretiseren van de projecten, mits naleving van de Europese regels.

“Het informeren, selecteren en begeleiden van projectdragers zijn uiteraard essentiële opdrachten voor de directie EFRO van Brussels International.

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat deze projecten en deze beleidsmaatregelen op een harmonieuze wijze tot stand komen, ten gunste van iedereen: de projectdragers, het gewest en zijn inwoners.”

Anne Claes, directrice-generaal van Brussels International

Men heeft het al begrepen:  als beheersautoriteit van de structuurfondsen garandeert en zorgt Brussels International ervoor dat de Europese fondsen die het gewest toebedeeld krijgt, gebruikt worden in het belang van allen.

Share This